Phụng Vụ Thánh Ca

Lễ Lá -  Năm B

Sunday 25 MONTHS_OF_THE_YEAR[2] 2018
Lễ Lá
 • NL:
 • Hoan Hô Con Vua Đavít 100 Trang 100, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • ĐC:
 • Thánh Vịnh 11 PDF
 • DL:
 • Một Niềm Phó Thác PDF
 • HL:
 • Canvê Chiều Buồn PDF
 • KL:
 • Mẹ Hoài Đứng Đó PDF

Thứ Năm Tuần Thánh -  Năm B

Lễ Tiệc Ly
Thursday 29 MONTHS_OF_THE_YEAR[2] 2018
Thứ Năm Tuần Thánh
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Thứ Sáu Tuần Thánh -  Năm B

Tưởng Niệm Chúa Chịu Nạn
Friday 30 MONTHS_OF_THE_YEAR[2] 2018
Thứ Sáu Tuần Thánh
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Lễ Vọng Phục Sinh -  Năm B

Saturday 31 MONTHS_OF_THE_YEAR[2] 2018
Lễ Vọng Phục Sinh
 • TV:
 • Thánh Vịnh Cựu Ước 1
 • TV:
 • Thánh Vịnh Cựu Ước 2
 • TV:
 • Thánh Vịnh Cựu Ước 3
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Lễ Phục Sinh -  Năm B

Sunday 01 MONTHS_OF_THE_YEAR[3] 2018
Lễ Phục Sinh
 • NL:
 • Nào Ta Hãy Mừng Vui 141 Trang 141, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • ĐC:
 • Thánh Vịnh 117 PDF
 • DL:
 • Hiến Lễ Phục Sinh PDF
 • HL:
 • Kinh Ca Ngợi - TEDEUM PDF
 • KL:
 • Chúa Phục Sinh 125 Trang 125, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'

Chúa Nhật II Phục Sinh -  Năm B

Kính Lòng Chúa Thương Xót
Sunday 08 MONTHS_OF_THE_YEAR[3] 2018
Chúa Nhật II Phục Sinh
 • NL:
 • Mừng CHúa Phục Sinh 138 Trang 138, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • ĐC:
 • Thánh Vịnh 117 PDF
 • DL:
 • Tiến Ca Phục Sinh 140 Trang 140, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • HL:
 • Lòng Thương Xót Chúa 3 PDF
 • KL:
 • Chúa Phục Sinh 125 Trang 125, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'

Lễ Truyền Tin -  Năm B

Monday 09 MONTHS_OF_THE_YEAR[3] 2018
Lễ Truyền Tin
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Chúa Nhật III Phục Sinh -  Năm B

Sunday 15 MONTHS_OF_THE_YEAR[3] 2018
Chúa Nhật III Phục Sinh
 • NL:
 • Hãy Chỗi Dậy 132 Trang 132, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • ĐC:
 • Thánh Vịnh 117 PDF
 • DL:
 • Lễ Dâng Phục Sinh PDF
 • HL:
 • Chúa Sống Lại Rồi 126 Trang 126, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • KL:
 • Nào Hãy Vui Mừng 141 Trang 141, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'

Chúa Nhật IV Phục Sinh -  Năm B

Cầu Cho Ơn Thiên Triệu
Sunday 22 MONTHS_OF_THE_YEAR[3] 2018
Chúa Nhật IV Phục Sinh
 • NL:
 • Chúa Chiên Lành 305 Trang 305, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • ĐC:
 • Thánh Vịnh 117 PDF
 • DL:
 • Bánh Tinh Tuyền Rượu Trinh Nguyên PDF
 • HL:
 • Cảm Mến Hồng Ân PDF
 • KL:
 • Kìa Ai 435 Trang 435, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'

Chúa Nhật V Phục Sinh -  Năm B

Sunday 29 MONTHS_OF_THE_YEAR[3] 2018
Chúa Nhật V Phục Sinh
 • NL:
 • Tán Tụng Hồng Ân 374 Trang 374, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • ĐC:
 • Thánh Vịnh 21 PDF
 • DL:
 • Rượu Bánh Thơm Nồng PDF
 • HL:
 • Thầy Là Cây Nho PDF
 • KL:
 • Xin Ngợi Khen Cha PDF

Chúa Nhật VI Phục Sinh -  Năm B

Sunday 06 MONTHS_OF_THE_YEAR[4] 2018
Chúa Nhật VI Phục Sinh
 • NL:
 • Trăm Triệu Lời Ca 176 Trang 176, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • ĐC:
 • Thánh Vịnh 97 PDF
 • DL:
 • Lễ Vật Hoà Bình PDF
 • HL:
 • Ca Vang Tình Yêu Chúa PDF
 • KL:
 • Đâu Có Tình Yêu Thương 334 Trang 334, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'

Chúa Nhật VII Phục Sinh -  Năm B

Lễ Chúa Lên Trời
Sunday 13 MONTHS_OF_THE_YEAR[4] 2018
Chúa Nhật VII Phục Sinh
 • NL:
 • Chúa Lên Trời 121 Trang 121, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • ĐC:
 • Thánh Vịnh 46 PDF
 • DL:
 • Tựa Làn Trầm Hương 227 Trang 227, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • HL:
 • Chúa Về Trời Con Vào Đời PDF
 • KL:
 • Tháng Đức Mẹ 459 Trang 459, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'

Lễ CTT Hiện Xuống -  Năm B

Sunday 20 MONTHS_OF_THE_YEAR[4] 2018
Lễ CTT Hiện Xuống
 • NL:
 • Xin Thánh Thần PDF
 • ĐC:
 • Thánh Vịnh 103 PDF
 • Ca Tiếp Liên PDF
 • DL:
 • Thượng Tiến Lên Ba Ngôi 227 Trang 227, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • HL:
 • Thánh Thần Hãy Đến 291 Trang 291, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'
 • KL:
 • Mẹ Ngàn Hoa 456 Trang 456, sách
  'Cộng Đồng Cùng Hát'

Lễ Chúa Ba Ngôi -  Năm B

Sunday 27 MONTHS_OF_THE_YEAR[4] 2018
Lễ Chúa Ba Ngôi
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Lễ Mình Máu Thánh Chúa -  Năm B

Sunday 03 MONTHS_OF_THE_YEAR[5] 2018
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Lễ Thánh Tâm Chúa -  Năm B

Lễ Trọng
Friday 08 MONTHS_OF_THE_YEAR[5] 2018
Lễ Thánh Tâm Chúa
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Chúa Nhật X Thường Niên -  Năm B

Sunday 10 MONTHS_OF_THE_YEAR[5] 2018
Chúa Nhật X Thường Niên
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Chúa Nhật XI Thường Niên -  Năm B

Father's Day
Sunday 17 MONTHS_OF_THE_YEAR[5] 2018
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả -  Năm B

Lễ Trọng
Sunday 24 MONTHS_OF_THE_YEAR[5] 2018
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & Phaolô -  Năm B

Lễ Trọng
Friday 29 MONTHS_OF_THE_YEAR[5] 2018
Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & Phaolô
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Chúa Nhật XIII Thường Niên -  Năm B

Sunday 01 MONTHS_OF_THE_YEAR[6] 2018
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Chúa Nhật XIV Thường Niên -  Năm B

Sunday 08 MONTHS_OF_THE_YEAR[6] 2018
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Chúa Nhật XV Thường Niên -  Năm B

Sunday 15 MONTHS_OF_THE_YEAR[6] 2018
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Chúa Nhật XVI Thường Niên -  Năm B

Sunday 22 MONTHS_OF_THE_YEAR[6] 2018
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Chúa Nhật XVII Thường Niên -  Năm B

Sunday 29 MONTHS_OF_THE_YEAR[6] 2018
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Chúa Nhật XVIII Thường Niên -  Năm B

Sunday 05 MONTHS_OF_THE_YEAR[7] 2018
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Chúa Nhật XIX Thường Niên -  Năm B

Sunday 12 MONTHS_OF_THE_YEAR[7] 2018
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời -  Năm B

Lễ Trọng
Wednesday 15 MONTHS_OF_THE_YEAR[7] 2018
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 • NL:
 • Nhập Lễ
 • ĐC:
 • Đáp Ca
 • DL:
 • Dâng Lễ
 • HL:
 • Hiệp Lễ
 • KL:
 • Kết Lễ